هم‌اندیشی

در منتور، ما به دنبال  توسعه تجارت و مدیریت هستیم. در جلسه های هم‌اندیشی توسعه هدف ما است. هم‌اندیشی، در برگیرنده‌ مبحثی باز و همزمان برای دستیابی به ایده‌های جدید است. هم‌اندیشی ابزاری برای دستیابی به تعداد بیشتری از عقاید یک گروه از افراد، در مدت زمانی کوتاه است. هم‌اندیشی می‌تواند ارزش فراوانی برای شناسایی فرصت‌هایی همچون توسعه‌ بازار، مقابله با مسایل و مشکلات سازمانی یا به طور کلی حل مساله داشته باشد. در این رویکرده هم‌اندیشی به دنبال ایجاد زنجیره ارزش هستیم.